Vedtægter

§1. Navn og hjemsted.

Stk. 1. Foreningens navn er Harte Gymnastik & Idrætsforening (Harte G & IF), stiftet den 1. april 1868. Hjemsted er Harte Sogn og adressen er Harte Fritidscenter, Stubdrupvej 44, Harte, 6000 Kolding.

§2. Foreningens formål.

Stk. 1. Foreningens formål er ved idræt og anden kulturel virke at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§3. Foreningens tilknytning.

Stk. 1. Foreningen er tilknyttet Danske Gymnastik og Idrætsforeninger, DGI Sydøstjylland, og er underkastet DGI’s regler. Foreningen er tillige gennem sine afdelinger tilknyttet forskellige specialforbund under Danmarks Idrætsforbund, og er underkastet disse forbunds regler og vedtægter.

§4. Medlemmer.

Stk. 1. Som aktive medlemmer kan optages voksne og børn, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

Stk. 2. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund hertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§5. Foreningens organisation.

Stk. 1. Foreningen kan inddeles i selvstændige afdelinger, hvis dette findes formålstjenligt.

Nye afdelinger under hovedbestyrelsen kan oprettes, når hovedbestyrelsen finder dette formålstjenligt. Afdelingen skal så godkendes på førstkommende generalforsamling.

Som selvstændigt fungerende afdelinger har Harte G & IF følgende:

 1. 1. Harte G & IF Værested

Stk. 2. De selvstændige afdelinger arbejder uafhængigt af hinanden og har deres egne generalforsamlinger og bestyrelser, samt selvstændig økonomi og regnskaber. De selvstændige afdelinger skal have egne vedtægter med bestemmelser for foreningens arbejde. Disse vedtægter må ikke stride mod Harte G & IF’s vedtægter og skal være godkendt af hovedbestyrelsen.

Stk. 3. De selvstændige afdelinger skal have holdt generalforsamling, således at hovedformanden kan have referat af dette senest 8 dage før Harte G & IF’s hovedgeneralforsamling.

Stk. 4. De selvstændige afdelinger inviteres ved formanden til Bestyrelsesmøderne.

Stk. 4. Afdelingerne under hovedbestyrelsen har fælles økonomi og regnskab. Resultatet for de enkelte afdelinger registreres særskilt. Afdelingernes resultat må ikke udvise underskud, medmindre særlige aftaler er indgået med hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen orienteres så vidt muligt inden underskuddet er opstået.

Stk. 5 Budget for afdelingernes resultat skal udarbejdes af afdelingerne og godkendes af hovedbestyrelsen i 3. kvartal.

Stk. 6. Hovedafdelingen er ikke forpligtet til at dække afdelingernes eventuelle driftsunderskud.

Stk. 7. Afdelingerne er forpligtet til at holde hovedformanden orienteret om afdelingernes aktiviteter, bl.a. via mødereferater og orientering på hovedbestyrelsesmøderne.

Stk.8. Af hensyn til koordinering skal alle afdelingers større arrangementer, fester og aftaler, herunder sponsoraftaler, godkendes af hovedbestyrelsen.

Stk. 9. Ansøgninger til fonde m.v. skal fremsendes efter aftale med hovedbestyrelsen.

Stk. 10. I tilfælde af, at en af de selvstændige afdelinger opløses eller udtræder, tilfalder dens ejendele og formue Harte G & IF.

§6. Foreningens ledelse.

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, bestående af minimum 3 medlemmer: Formand, Næstformand og Kasserer. Herudover skal hver godkendt afdeling og selvstændig afdeling under hovedbestyrelsen være repræsenteret i bestyrelsen.

Stk. 2. Ved indtrædende ledighed i valgperiodens løb, suppleres bestyrelsen af den udtrædende afdelingsrepræsentants suppleant.

Stk. 3. Bestyrelsen vælges direkte til de enkelte funktioner som: formand, kasserer, næstformand og afdelingsrepræsentanter samt disses suppleanter, for de i § 5 anførte afdelinger og selvstændige afdelinger.

Stk. 4. Alle valg gælder for 2 år. I lige år vælges hovedformand og i ulige år vælges kasserer og næstformand. Afdelingsrepræsentanter vælges for en periode på 2 år, når den siddende repræsentant har siddet i 2 år, hvis afdelingsrepræsentanten er fratrådt før udløb af periode eller ved oprettelse af ny afdeling. Ved afgang af hovedformand, kasserer og næstformand i utide supplerer de resterende hinanden indtil først kommende generalforsamling, hvor en ny person vælges uanset lige eller ulige år. På Generalforsamlingen fastsættes højeste antal suppleanter og valg af suppleanter.

Stk. 5. Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 16 år. Stemmeberettiget er alle medlemmer over 14 år. Forældre til medlemmer under 14 år, har stemmeret med én stemme.

§7. Udvalg.

Stk. 1. Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg til løsning af konkrete opgaver i foreningen.

Stk. 2. Afdelingernes repræsentanter indstiller selv personer til afdelingernes udvalg, men de indstillede medlemmer skal godkendes af hovedbestyrelsen. Udvalgene nedsættes efter behov i de enkelte afdelinger. Hver afdeling skal vælge en person til administration af afdelingens medlemskoordinator.

Stk. 3. Afdelinger fastsætter selv funktionsbeskrivelser for afdelingsudvalgenes arbejde.

Stk. 4. Formanden, kassereren og næstformanden har ret til at overvære udvalgsmøderne, dog uden stemmeret.

§8. Hæftelser og formue.

Stk. 1. Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Stk. 2. Foreningens medlemmer har ikke noget økonomisk forpligtelse overfor foreningen, udover kontingentforpligtelsen.

Stk. 3. Bestyrelsen kan forhandle en aftale om overbygning med en klub som satser på elitehold. Aftalen må ikke binde klubben økonomisk ud over kr. 1.000,- pr. spiller, som deltager på eliteholdet. Aftalen skal kunne opsiges i god tid (minimum en måned) til turneringsafslutning. Den kan forlænges for et år af gangen. Kommer man ud over ovennævnte skal det forelægges generalforsamlingen til beslutning. Derudover kan bestyrelsen indgå holdsamarbejder med andre klubber, hvor klubben ikke selv er i stand til at stille med eget hold. Disse aftaler indgås for et år af gangen. Der skal foreligge en skriftlig aftale for samarbejdet indeholdende de økonomiske forhold, og hvorledes holdsamarbejdet administreres.

§9. Generalforsamlingen.

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i september/oktober måned og indkaldes med 14 dages varsel evt. i den lokale avis og i Harte Nyt og på foreningens hjemmeside.

Stk. 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 3. Kun fremmødte medlemmer, der er fyldt 14 år, har stemmeret.

Stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindeligt stemmeflertal (over halvdelen). Dog kræves til udelukkelse af et medlem samt til ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de afgivne stemmer for forslaget.

Stk. 5. Alle vedtagne beslutninger føres til referat, der underskrives af dirigenten og formanden.

§10. Dagsorden på den årlige generalforsamling.

Stk. 1. På den årlige generalforsamling behandles følgende:

 1. 1. Valg af dirigent
 2. 2. Valg af referent
 3. 3. Aflæggelse af beretninger fra hovedformanden med input fra afdelingsrepræsentanterne
 4. 4. Fungerende afdelinger for kommende periode.
 5. 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 6. 6. Forelæggelse af det kommende års budget
 7. 7. Behandling af indkomne forslag
 8. 8. Valg af bestyrelse og suppleanter
 9. 9. Valg af revisor
 10. 10. Eventuelt

§11. Ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsesmedlemmer finder det fornødent, eller når mindst ¼ af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom, med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholde senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget.

§12. Tegningsret.

Stk. 1. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og kassereren.

§13. Forretningsorden for hovedbestyrelsen.

Stk. 1. Hovedbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2. Forretningsordenen kan fremgå af særskilt dokument, og er hovedbestyrelsens styringsredskab for at sikre at bestyrelsesarbejdet lever op til vedtægterne.

§14. Kontingent fastsættelse.

Stk. 1. Alle kontingenter for ikke selvstændige afdelinger skal godkendes af hovedbestyrelsen.

§15. Beslutningsdygtighed.

Stk. 1. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 er fremmødte. I tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme den afgørende.

§16. Referat.

Stk. 1. Der skal føres referat over det på bestyrelsesmøderne vedtagne. Referat betragtes som godkendt, såfremt intet bestyrelsesmedlem inden 14 dage efter udsendelse af referatet har gjort indsigelser mod referatet.

§17. Regnskab.

Stk. 1. Foreningens regnskabsår følger afdelingernes sæson 1. august – 31. juli.. Senest 14 dage før generalforsamlingen, afgiver kassereren driftsregnskab og status til revisoren.

§18. Foreningens opløsning.

Stk. 1. Foreningen kan opløses, når 2/3 af deltagerne på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer herfor.

Stk. 2. Ved foreningens opløsning deponeres dens formue og ejendele m.m. hos DGI Sydøstjylland.

Stk. 3. Såfremt der i løbet af 10 år oprettes en ny idrætsforening i Harte området, tilfalder formuen m.m. denne, i modsat fald tilfalder formuen m.m. DGI Sydøstjylland